�. ���� �� ����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק א'

משיח בן יוסף

שמו

יש אומרים ששמו של משיח בן יוסף הוא: "מנחם בן עמיאל" 1 , ויש אומרים ששמו הוא: "נחמיה בן חושיאל" 2 .

יחוסו

יחוסו של משיח בן יוסף הוא משבט אפרים 3 . יש אומרים שהוא מצאצאיו של יהושע בן נון 4 , ויש אומרים שהוא מזרע ירבעם בן נבט 5 .

זמן בואו

משיח בן יוסף יבוא מעט לפני משיח בן דוד 6 . בספר שבילי אמונה 7 מובא, כי משיח בן יוסף יבוא ארבע שנים לפני משיח בן דוד.

מטרת בואו

א. להכין את העולם לקראת בואו של משיח בן דוד 8 .

ב. להלחם ברשעי אומות העולם הצוררים את ישראל, ובמיוחד באדום, זרע עשו, ובמלכם ארמילוס 9 .

ג. להוציא את כלי המקדש הנמצאים בבית המלכות של יליינוס קיסר 10 .

ד. ישנן דעות הסוברות, כי משיח בן יוסף יקבץ את כל גלויות ישראל ויבנה את בית המקדש 12 .

תהליך בואו

להבדיל ממשיח בן דוד שיתגלה לכל עם ישראל בבת אחת, הרי שמשיח בן יוסף יבוא תחילה לאחת מערי ישראל ומשם ילך לכל עיר ועיר 13 . לאחר מכן הוא יקבץ את כל גיבורי ישראל מארבע כנפות הארץ 14 לגליל העליון, יעלה עמם לירושלים, וכולם יצאו יחדיו למלחמה על כל שונאי ישראל 15 .

מלחמותיו

א. יכרית את זרע עמלק 16 .

ב. יחריב את מלכות אדום אשר תמלוך על כל העולם 17 .

ג. ישמיד את מלכות ישמעאל 18 .

נצחונותיו

משיח בן יוסף אכן יצליח בכל מלחמותיו. הוא ישמיד את מלכות אדום 19 , שהיא הנציגה הכללית של שונאי ישראל, שנאמר 20 : "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשו לקש", ואמרו חז"ל 21 : "אין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף".

גם מלכות ישמעאל תיפול בידיו של משיח בן יוסף.

במקורות אחרים 23 מובא כי "אדום וישמעאל התערבו זה בזה".

לאחר שמשיח בן יוסף יכה את מלכות ארם וישמעאל שבירושלים, מלך ארם יקבץ את כל חיילותיו ויצא עליו למלחמה, אך הוא וכל חיילותיו יפלו בידי משיח בן יוסף. אז יכבוש משיח בן יוסף את כל ארץ ישראל, וכל עם ישראל ישבו בה לבטח במשך חמש שנים 24 .

אחריתו של משיח בן יוסף

תוצאות מלחמותיו של משיח בן יוסף תהיינה מרות: משיח בן יוסף יהרג 25 . על כך נאמר בנבואת זכריה 26 : "וספדו עליו כמספד על היחיד".

משיח בן יוסף יומת על ידי הגויים הרבים שיבואו למלחמה על ירושלים 27 .

יהיה זה בשנה השישית לשבת עם ישראל בארץ ישראל. מלכות פרס תעלה למלחמה על משיח בן יוסף וידקרוהו בחרב בשערי ירושלים 28 .

לדעות אחרות, משיח בן יוסף יהרג בידי ארמילוס הרשע על שלא ירצה להאמין באלהותו של ארמילוס 29 .

אומות העולם לא ידעו על מותו של משיח בן יוסף, כי אם יוודע להם על כך הם ישמידו את כל ישראל 30 .

לאחר מותו של משיח בן יוסף תבוא תקופה של צרות על עם ישראל: כל ישראל ינוסו דרך המדבר, ביערות, בהרים ובמערות. הם יהיו שרויים ברעב ובצמא, ויאכלו מעשבי המדבר 31 .

צרות אלו יהוו את מבחנם האחרון של ישראל 32 .

ארבעים יום לאחר מות משיח בן יוסף יתגלה משיח בן דוד, ינקום את מותו של משיח בן יוסף ויחיה אותו... אז תבוא לעולם תקופת "ימות המשיח" 34 .

פרשת קורותיו של משיח בן יוסף מתוארת במדרש 35 באופן זה: "כשיבוא משיח בן יוסף לגאול את ישראל, כך יהיה הסדר: בני ישראל יקובצו בגליל העליון, ומשם צופה בהם משיח בן יוסף ומקבצם ועולה עמם לירושלים, וכל ישראל מצטרפים לכובשים את ירושלים, ומנצחים את כל העולם, ובונים בית המקדש. ואש תרד מן השמים, ותגיע לארץ מואב, ושורף חציה, והשאר מעלים מס למלך המשיח, ועושה עמם שלום, שנאמר 36 : 'ושבתי שבות מואב' כך ארבעים שנה. ולאחר ארבעים שנה, יבוא עליהם מלך גוג ומגוג, שנאמר 37 : 'יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו', והורג משיח בן יוסף בחוצות ירושלים, שנאמר 38 : 'והיתה עת צרה', ואחר כך יתגלה משיח בן דוד".

האם הדברים האמורים הינם מוכרחים

חשוב לציין, כי הדברים האמורים אינם מוכרחים אלא תלויים ועומדים. אין הכרח שמשיח בן יוסף יופיע לפני משיח בן דוד. וכן אין הכרח שהפעולות המיוחסות למשיח בן יוסף אכן יתרחשו. הכל תלוי בצורה ואופן הגאולה 39 . אם הגאולה תהיה "גאולה דבעתה", או שהגאולה תהיה "גאולה דאחישנה". אם הגאולה תהיה "גאולה דבעתה", הרי שכל הדברים האמורים הינם מוכרחים, "אבל אם זכו שימהר ויחיש גאולה מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות לשנות הסדר ואהבה של הקדוש ברוך הוא, כי זכות ישראל משנה השורה... כי אולי ירחם ה' להערות על ישראל רוח קודשו לעבדו בכל לבב, ואז יחיש הפדות והגאולים למהר ביאת בן דוד" 40 .

כוונה בתפילה שמשיח בן יוסף לא ימות במלחמה

בתפילת שמונה עשרה, בברכת "תשכון", כשאומרים: "וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין", יש לכוון שמשיח בן יוסף יחיה ולא ימות במלחמה 41 .הערות

1. פרקי דרבי אליעזר פרק יט' ורד"ל שם.

2. שבילי אמונה נתיב י, א.

3. אוצר המדרשים עמוד שפו ד"ה האות השישי.

4. במדבר רבה יד.

5. מדרש תהלים ס.

6. מדרש תהלים ס; מהרש"א סוכה נב, א.

7. שם.

8. אמונות ודעות, מאמר ח, פרקים ה-ו.

9. אוצר מדרשים ערך משיח.

10. שם.

11. פרקי היכלות רבתי לט.

12. עץ יוסף, במדבר רבה יד, ב.

13. עיון יעקב על עין יעקב, עירובין מג.

14. שבילי אמונה נתיב י, א.

15. אוצר המדרשים ערך משיח עמוד 369.

16. עץ יוסף, במדבר רבה יד, ב.

17. אוצר מדרשים ערך משיח עמוד 391.

18. תורה שלימה, בראשית טו, יב, הערה קל; מלאכי עליון ב, ד"ה ארמילס.

19. שבילי אמונה נתיב י, א; אוצר המדרשים ערך משיח עמוד 369.

20. עובדיה א, יח.

21. בבא בתרא קכג, ב.

. פרקי דרבי אליעזר פרק כח - במהדורות שלא שלטה בהן יד הצנזורה.

23. מדרש תהלים ב, ו, הערה קל. ראה גם פרקי דרבי אליעזר פרק מד ומעייני הישועה מעיין יא תמר ח.

24. שבילי אמונה נתיב י, א.

25. סוכה דף נב, א, וברש"י שם ד"ה וספדה.

26. יב, י.

27. מהרש"א סוכה נב, א; תהילות ה'; בנין דוד.

28. שבילי אמונה נתיב י, א.

29. אוצר המדרשים, ערך משיח, עמוד 390.

30. תהילות ה', הובא בילקוט מעם לועז תהלים חלק ג עמוד רמ.

31. שבילי אמונה נתיב י, א.

32. שם.

33. בספר תהילות ה' הובא בילקוט מעם לועז תהלים ח"ג עמוד רמ מובא, כי במשך כל אותם ארבעים יום תהיה גופתו של משיח בן יוסף מוטלת על פני השדה, אך לא יגע בה שום דבר טמא.

34. שבילי אמונה נתיב י, א; תהילות ה' שם.

35. הובא באוצר המדרשים ערך משיח עמוד 369.

36. ירמיה מח, מז.

37. תהלים ב, ב.

38. דניאל יב, א.

39. אמונות ודעות שם.

40. כן כתב הפלתי סימן קי בסוף קונטרס בית הספק, לגבי מה שאמרו חז"ל שאליהו הנביא יבוא לפני ביאת המשיח. ראה אוצרות אחרית הימים חלק א עמוד נה.

41. פרי עץ חיים, שער העמידה, פרק יט; סידור האריז"ל על ברכה זו; סידור תפילת ישרים לפי מנהגי הבן איש חי.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י