�. ���� ����, ���� �� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ו'

היכל משיח, היכל קן ציפור

במדרשים ובספרי הקבלה מובא, כי קיים בשמים היכל מיוחד הנקרא בשם: "היכל משיח" 1 או בשם: "היכל קן ציפור" 2 , אשר בו שוכן המשיח.

מאידך, מדברי רבותינו 3 , ראשונים ואחרונים, עולה, כי בכל דור ודור יש אדם הראוי להיות משיח, והוא מוכן ומזומן לגאול את ישראל ברגע שיצטווה על כך מפי הקב"ה.

נשאלת השאלה: היכן נמצא המשיח, כאן בעולם הזה, או בעולמות העליונים?

תשובה על כך מצאנו בכתבי רבי חיים ויטאל 4 : "המלך המשיח יהיה ודאי צדיק נולד מאיש ואשה, ויגדל בצדקתו עד קץ הימין, ויזכה במעשיו לנפש, רוח, נשמה קדושים. ואז ביום ההוא של הקץ, תבוא נשמה של נשמה שלו, הנתונה בגן עדן, ותינתן לאיש הצדיק ההוא, ואז יזכה להיות גואל. והוא על דרך משה רבינו ע"ה, כי היה ילוד אשה, והגדיל מעט מעט עד שהשלים חלק נשמתו".

ביאור הדברים הוא: משיח צידקנו חי וקיים כאן בעולם הזה, אך אין נשמתו הנשגבה נמצאת בגופו בכל עוצמתה, אלא רק חלק ממנה נמצאת בגופו, ואילו עיקר הנשמה שוכנת בעולם העליון בהיכל הנקרא "היכל משיח" או "היכל קן ציפור". נשמתו של משיח בכל עוצמתה תכנס לגופו רק בעת הגאולה.

מסיבה זו יום הגאולה נקרא גם יום לידתו של משיח, כפי שנאמר 5 : "אני היום ילדתיך", שכן למרות שהמשיח נמצא כבר בעולם הזה, מכל מקום יום הגאולה הוא יום לידת נשמתו, בו יורדת נשמתו מ"היכל משיח" או מ"היכל קן ציפור" ונכנסת לגופו של אותו צדיק הראוי להיות משיח, ונחשב הדבר כאילו המשיח נולד מחדש, לפי שעם ירידת נשמתו בשלמותה ינתנו בו כוחות עצומים שלא היו בו עד עתה, והרי הוא כבריאה חדשה.

וכך מובא בזוהר: "וכד תיתי שעתיה וכשתבוא שעתו(, אמר להם הקב"ה: עלי לבוראו בריאה חדשה".

דברים דומים כותב גם החתם סופר 6 : "מיום שחרב בית המקדש, מיד נולד אחד הראוי בצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השם יתברך וישלחו, ואז יערה עליו רוחו של משיח הטמון וגנוז למעלה עד בואו".

יתר על כן: כל זמן שנשמתו הנשגבה של המשיח לא נכנסה לתוך גופו בשלמותה, אין לו שום מושג, ידיעה, או הרגשה מיעודו להיות משיח.

וכך מובא בחתם סופר 7 : "בהא דביאת בן דוד, צריך אני להציע הצעה אחת, והיא: כמו שהיה משה רבינו ע"ה, שהיה הגואל הראשון, נזדקן שמונים שנה ולא ידע ולא הרגיש בעצמו שהוא יהיה גואל ישראל, ואפילו כשאמר לו הקב"ה: לכה אשלחך אל פרעה, מכל מקום סירב ולא רצה לקבל על עצמו, כן יהיה, אם ירצה ה', הגואל האחרון... וכאשר מצינו בשאול, אחר שנמשח, באה עליו רוח ממשלה ורוח הקודש אשר מלפנים לא הרגיש בעצמו. כן היה בגואל הראשון וכן יהיה בגואל האחרון. והצדיק הזה בעצמו אינו יודע".

ויסוד הדברים מבואר כבר בכתבי רבי חיים ויטאל 8 : "המשיח... ואז ביום ההוא של הקץ... יזכה להיות גואל... ואז יכיר בעצמו שהוא המשיח".

בספר אור החמה, מפורש גם התהליך שיעבור על המשיח. בפירושו לזוהר 9 , הוא מביא בשם רבי חיים ויטאל, כי מה שכתוב בזוהר שבבוא הגאולה המשיח יתעורר, הכוונה היא, "כאילו מתחילה היה ישן, וכאשר תבוא הנשמה של הנשמה הנשמה בשלמותה(, יתעורר ויתווסף לו כח נבואה... ואז יזכה המשיח לאותה הנשמה ותתגלה בו, ואז יכיר בעצמו שהוא המשיח, מה שלא היה ניכר אם הוא משיח, ועתה יתגלה. אך שאר בני אדם לא יכירוהו... ואחר כך יתגלה המשיח לגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליו".

תהליך "התעוררותו" של המשיח, יהיה מלווה בניסים רבים שיתרחשו בעולם, כפי שמובא בזוהר 10 : "בזמן דיתער מלכא משיחא, כמה אתין וניסין אחרניין יתערון בעלמא". פירוש: בזמן שיתעורר המלך המשיח, כמה אותות וניסים אחרים יתרחשו בעולם.

על אותו הרגע, בו נשמתו הנשגבה של המשיח תכנס לגופו בשלמותה, נאמר בישעיה: "ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה'; והריחו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח...".

באותו הזמן תהיה מעלתו של המשיח יותר נעלית ויותר נכבדת ממעלת כל הנביאים, כולל משה רבינו ע"ה.

וכך אמרו חז"ל 12 : "מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור זה משיח בן דוד. ולמה נקרא שמו הר הגדול? שהוא גדול מן האבות... ירום מאברהם אבינו, ונישא מיצחק, וגבה מיעקב... ונישא ממשה... וגבה כמלאכי השרת" 13 .הערות

1. מדרש כונן; היכלות רבתי; מסכת גן עדן, ועוד.

2. שם. ראה גם אוצר המדרשים עמוד פד ד"ה בגן עדן יש.

3. ראה רמב"ן בספר מלחמות ה' סימן כד; ספר ארבע מאות שקל כסף דף עח; שו"ת חתם סופר חלק ו סימן צח, ועוד.

4. בספרו ארבע מאות שקל כסף דף עח, ב.

5. תהלים ב, ז.

6. שו"ת חתם סופר חלק ו סימן צח ד"ה הריני נזיר.

7. שם.

8. בספרו ארבע מאות שקל כסף דף עח, ב.

9. דף ז, א.

10. חלק ב, ח, א.

11. פרק יא, פסוקים ב-ג.

12. מדרש תנחומא, פרשת תולדות, סימן יד.

13. וכן מובא בילקוט שמעוני, ישעיה, רמז תעו. אלא ששם הגירסה היא: "וגבה ממלאכי השרת". ראה ספר העיקרים לר"י אלבו, מאמר ג פרק כ.

ברם, דעת הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ט הלכה ב ובאיגרת תימן, כי מעלת משה רבינו תהיה מרוממת יותר ממעלת המשיח. כדברי הרמב"ם כן מוכח ממה שנאמר דברים לד, י: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה".

ר"י עראמה, בספרו עקידת יצחק פרשת וישב, שער כח, וכן אברבנאל ישעיה נב, יב, כתבו לחלק, כי אמנם מלך המשיח ירום ממשה בממשלה וגדולה, כי ישב על כסא ה', אולם במעלה והשגת הנבואה, גדול משה ממלך המשיח. ראה גם יערות דבש לר"י אייבשיץ, ח"ב, דרשה שניה.

לדעת הזוהר פרשת פנחס דף רמו, א, משה רבינו בעצמו יהיה מלך המשיח. וכן מובא ברעיא מהימנא, פרשת כי תצא, דף רפ, א.

באור החיים בראשית מט, יא מובא, כי במלך המשיח יהיו נשמות דוד ומשה.

אמנם, לדעת הכל, חכמת מלך המשיח תהיה יתרה אף על חכמת שלמה, וכפי שכתב הרמב"ם פרק ט מהלכות תשובה הלכה ב: "מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חכמה יהיה יותר משלמה". על חכמת שלמה - ראה בספר מלכים א פרק ד.

בביאור הדבר, יתכן לומר, על פי מה שמובא במדרש רבה פרשת חוקת יט, ו: "כתיב: כי אקח מועד אני מישרים אשפוט, וכתיב: והיה ביום ההוא, לא יהיה אור יקרות וקפאון. קפאון כתיב, דברים המכוסים מכם בעולם הזה, עתידים להיות צפויים בעולם הבא, כהדין סמיא דצפא, דכתיב והולכתי עוורים בדרך לא ידעו". ומבואר, כי לעתיד לבוא יתגלו הטעמים של פרה אדומה ושל כל שאר חוקי התורה. וראה בספר בית הלוי עה"ת פרשת בא שיהא זה לימות המשיח, שאז יבינו, המשיח וכל אשר יהיה בימיו, את כל סודות החוקים, טעמיהם ופרטיהם. מאידך, שלמה המלך העיד על עצמו בקהלת ז, כג: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", ואמרו במדרש רבה חוקת, שם, ג: "אמר שלמה: על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה אדומה - חקרתי ושאלתי ופשפשתי. אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני".

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י