�. ������� ����� ����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ט

ירושלים לעתיד לבוא

הנביאים וחז"ל מתארים בביטויים מופלאים את התמורות העצומות שיחולו בעיר הקודש ירושלים, את עתידה הזוהר של העיר, את העושר הרב שיהיה בה, את התפשטותה הגדולה, ובעיקר את הקדושה שתשרה בה.

בירת העולם

ירושלים, העיר שבה ייכון בית המקדש השלישי ובה ישכון מלך המשיח, לא תהיה עיר הבירה של ארץ ישראל בלבד, אלא של העולם כולו "משוש תבל", כפי שאמרו חז"ל 1 : "אמר רבי יוחנן: עתידה ירושלים להעשות מטרפולין לכל המדינות".

במקום אחר 2 אמרו חז"ל: "עתידה ירושלים שיתקבצו בתוכה כל הגויים וכל הממלכות".

למעשה, על הנהירה לירושלים מכל רחבי תבל, כבר התנבא ישעיה 3 : "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

גם מיכה 4 התנבא בסגנון דומה: "והיה באחרית הימים, יהיה הר בית ה' נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות, ונהרו עליו עמים, והלכו גויים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

עושרה האגדי

על עושרה העצום של ירושלים ישנם מאמרי חז"ל רבים: "ישב רבי יוחנן ודרש: עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהן שלושים על שלושים אמות, וחוקק בהן עשר ברום עשרים, ומעמידן בשערי ירושלים, שנאמר: ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח" 5 .

"עתיד הקב"ה לייסד את ירושלים בעשרה מיני אבנים טובות: אודם, פטדה, ברקת..." 6 .

"עתידה ירושלים להבנות מאבנים טובות ומרגליות, שנאמר: ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח. ואם ישאלך גוי או מין לאמר: אפשר דבר זה שיהיה? אמור לו: כי כבר היה בימי שלמה, שנאמר: ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים" 7 .

"וכל גבולך לאבני חפץ אמר רבי בנימין לוי: עתידין תחומי ירושלים להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות, וכל ישראל באים ונוטלים חפציהם מהם; לפי שישראל בעולם הזה מתחמין עושים גדירות( באבנים ובצרורות, אבל לעתיד לבוא מתחמין באבנים טובות ומרגליות" 8 .

"אמר רבי לוי: עתידין תחומי ירושלים להיות מלאים י"ב מיל על י"ב מיל אבנים טובות ומרגליות" 9 .

"בעולם הזה, אדם חייב לחברו הולכים אצל דיין, פעמים שהוא עושה שלום ביניהם ופעמים שאינו עושה שלום ביניהם, אבל בימות המשיח אדם חייב לחברו, והוא אומר לו בוא ונלך ונדון לפני מלך המשיח. כיון שמגיעים לגבול ירושלים, מוצאין אותו שהוא מלא אבנים טובות ומרגליות, ונוטל אבן טובה אחת ונותנה לו, ואומר לו: כלום אני חייב לך יותר מדמים של זו? והוא אומר לו: המלך יסלח לך, הדא הוא דכתיב: השם גבולך שלום" 10 .

מקורו של העושר מובא במאמר אחר של חז"ל: "עתיד הקב"ה לכנוס כל אומות העולם ולהעלותם לירושלים, ולחלק שללם לישראל".

טיהור ירושלים

חז"ל נתנו דעתם גם לעובדה שעמים זרים ודתות שונות קידשו את ירושלים עבורם והקימו בה בתי תיפלה וכדומה. וכך מובא בזוהר 12 : "עתיד הקב"ה להתגלות בירושלים של מטה ולזכך אותה מטינופי העמים".

התרחבותה של ירושלים

ירושלים עתידה להתרחב בצורה בלתי נתפסת בתקופת הגאולה.

בספרי 13 מובא על כך: "עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה, ושערי ירושלים עתידין להיות מגיעין עד דמשק".

במדרש 14 מובא: "עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולו".

בגמרא 15 מובא: "עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים אלף טפף גינואות".

דברים אלו מרומזים בדברי זכריה הנביא 16 : "פרזות תשב ירושלים", וכפי שמשמע מהקשר הדברים, הכוונה היא, שלא יהיה לירושלים גבול ומידה.

התרוממותה של ירושלים

ירושלים עתידה להתנשא ולהתרומם לגובה רב באחרית הימים.

בפסיקתא רבתי 17 מובא: "עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה, ושמא תאמר יש צער לעלות, תלמוד לומר: מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם".

פלאי ירושלים

"אמר רבי יוחנן: עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן... והשאר הנשאר מעור הלויתן( פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו, שנאמר: והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך" 18 .

"ישב רבי ירמיה לפני רבי זירא ואמר: עתיד הקב"ה להוציא נחל מבית קדשי הקדשים ועליו כל מיני מגדים. אמר לו זקן אחד: יישר, וכן אמר רבי יוחנן" 19 .

"והיה מידי חודש בחודשו והאיך אפשר שיבוא כל בשר לירושלים בכל שבת ובכל חודש? אמר רבי לוי: עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולו, והאיך באים בראש חודש ובשבת מסוף העולם? אלא העבים באים וטוענים אותם ומביאים אותם לירושלים והם מתפללים שם בבוקר..." 20 .

"שערי ירושלים שטבעו בארץ, עתידים לעלות ולהתחדש כל אחד ואחד במקומו... וביום השבת הם נפתחים מאליהם, ויודעים כל העם שבא יום השבת, וכן בראש חודש יהיו ישראל עומדים ורואים את הדלתות נפתחות מאליהן, ויודעים שבאותה שעה עלתה הלבנה ומקדשים את החודש בעליונים" 21 .

"ירושלים תהיה בנויה מכל אבנים טובות ויקרות, ושלוש חומות יקיפוה: אחת של כסף, ואחת של זהב, ואחת של אבן יקרה מאירה בכל מיני צבעונים, וכל חומה וחומה רחבה שש אמות, וחוץ לשלוש חומות אש סביבו. ואלף וארבע מאות ושמונים ושמונה מגדלות של אבן יקרה יסובבוה, ובין כל מגדל ומגדל עשרים ומאה שערים נפתחים בה, ומאה ושלושה עשר אמה אורך השער והוא אבן יקרה אחת. ומאתיים ותשעים ושלושה פתחים מרובעים ישים ברחובותיהם. ואלפיים ושלוש בריכות יהיו בתוכה. ואלף ושמונים וארבע גנות יהיו בכל רהיטי ורהיטי. ואלף בארות ממים חיים ישים בכל פינותיה... 22 ".הערות

1. שמות רבה פרשה כג, יא.

2. אבות דרבי נתן פרק לה.

3. פרק ב, פסוקים ב-ג.

4. פרק ד פסוק א.

5. בבא בתרא עה, א; סנהדרין ק, א.

6. פסיקתא דרב כהנא קלז.

7. שם.

8. ילקוט שמעוני ישעיה תעח.

9. שם.

10. פסיקתא רבתי א, ג.

11. שם.

12. שמות יז, א.

13. דברים א.

14. ילקוט שמעוני, ישעיה תקג, בשם פסיקתא דר"כ.

15. בבא בתרא עה, ב.

16. זכריה ב, ח.

17. פרשה לו, ב.

18. בבא בתרא עה, א.

19. סנהדרין ק, א.

20. ילקוט שמעוני, ישעיה תקג, בשם פסיקתא דר"כ.

21. ילקוט שמעוני, יחזקאל שפג.

22. פסיקתא שם.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י