��. ������� �������

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק יד'

התבטלות המועדים

מובא במדרש 1 , שלעתיד לבוא יתבטלו כל המועדים חוץ מחג הפורים שישאר לנצח.

יש להבין: א. מדוע יתבטלו לעתיד לבוא כל המועדים? 2 ב. מה מייחד את חג הפורים מכל הייתר, עד כדי כך שרק אותו נמשיך לחגוג?

במסכת פסחים 3 מובא: "אמר רבי אחא בר חנינא: לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר: ברוך הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות אומר: ברוך דיין האמת. לעולם הבא כולו הטוב והמטיב".

ביאור הדברים הוא: לעתיד לבוא יתגלה שאין רע כלל, כי מה שה' עושה הכל לטובה, ומה שנראה לנו רע, אינו אלא מפני קוצר ראייתנו וקטנות הבנתנו. אז, באחרית הימים, יתגלה לעין כל איך כל "רע" בשעתו היה שיא הטוב האפשרי.

והנה, כידוע, כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים ראויה לציון רק מכיון ששעבוד מצרים נחשב כצרה, כי אלולא כן לא היה ראוי לחגוג את הגאולה ממנה. וכשיתברר לעתיד לבוא כי צרת מצרים לא היתה צרה, ממילא יתבטלו המועדים שהם זכר לפורקן מצרה זו.

והסיבה שפורים לא יתבטל לעולם, כי הנה תוכנו של פורים איננו גאולה מן הצרה, אלא הכרה שהצרה אינה צרה. שהרי התברר שגזירת המן ואחשורוש שנראתה כצרה ליהודים, גרמה רק טוב, בין ברוחניות ובין בגשמיות. נמצא איפוא, שדוקא תוכנו של פורים מתאים להכרה של אחרית הימים שהרע אינו רע כלל, מה שאין כן שאר המועדים שבנויים דוקא על היות הרע רע בשעתו. על כן, אף ששאר המועדים יתבטלו לעתיד לבוא, מכל מקום "ימי הפורים האלה, לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" 4 .הערות

1. ילקוט שמעוני פרשת אמור.

2. ברם, ראה ברדב"ז חלק ב סימן תתכח שפירש לדברי חז"ל אלו, "דכוונתם בזה שתרבה להם השמחה והעונג עד שיהיו כל הימים שווים כמועדים".

בשדי חמד מערכת הג' אות עו בהגהה ביאר את דברי הרדב"ז, על פי מה שאמרו חז"ל במסכת שבת דף קמה, ב: "מפני מה מועדים שבבבל שמחים, מפני שהן עניים", ופירש רש"י: "מפני שהם עניים, וכל השנה אין להם שמחה במאכל ומשתה ואין להם מרגוע ממלאכה, לפיכך במועדים כל שמחתם", ולעתיד לבוא מרוב העונג שיהיה כל השנה לא יהיה ניכר שמחת המועדים".

3. דף נ, א.

4. כן ראיתי, ואיני זוכר היכן ראיתי.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י