��. ����� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק טז'

ביטול המוות

בנביא ישעיה 1 נאמר: "בילע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים", ואמרו על כך במדרש 2 : "בעולם הזה, על ידי יצר הרע השנים מתקצרות, אבל לעתיד לבוא בילע המוות לנצח".

אימתי יתבטל המוות?

נחלקו הראשונים בשאלה האם כבר בימות המשיח יתבטל המוות:

יש אומרים שבימות המשיח עדיין יהיה מוות בעולם, ורק בתקופת תחיית המתים הוא יתבטל ויעבור מן העולם. לדעתם אפילו המשיח עצמו ימות 3 .

לעומתם סוברים אחרים, כי לא רק המשיח עצמו יחיה לעולם, כמו שנאמר: "חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד", אלא שבימות המשיח מלאך המוות יסיים כליל את תפקידו, והמוות יתבטל מכל האנושות. שכן המוות נגזר על האנושות בעטיו של חטא עץ הדעת, ובימות המשיח הרי כבר יתכפר חטאו של אדם הראשון באוכלו מעץ הדעת 4 .

האם המוות יתבטל גם אצל אומות העולם?

נחלקו תנאים בדבר הפסקת המוות גם אצל אומות העולם:

"אמר רבי חנינא: אין מיתה לעתיד לבוא אלא באומות העולם בלבד. רבי יהושע בן לוי אמר: לא בישראל ולא באומות העולם" 5 .

כדברי רבי חנינא, הסובר כי המוות יתבטל רק מעם ישראל, כן סובר גם התנא דבי אליהו 6 , וכה הם דבריו: "כשיגיע ימות בן דוד ויתבטל מלאך המוות בעולם הזה מן ישראל, יהיו כל הגויים אומרים: אשרי העם שככה לו".הערות

1. כה, ח.

2. תנחומא סוף פרשת יתרו.

3. הרמב"ם באיגרת תימן: "והמשיח ימות, וימלוך בנו תחתיו ובן בנו".

4. הרמב"ן בסוף שער הגמול: "יגזור הרב ז"ל מיתה על המשיח ועל דורו!".

גם בספר עבודת הקודש תמה על דברי הרמב"ם: "הרמב"ם ז"ל שפט משפט מוות על המשיח ודורו".

הרמב"ן מסביר במקום אחר ויכוח הרמב"ן סימן לט, שכל עניין המוות התחדש בעטיו של חטא עץ הדעת, ו"כולם מודים שחטאו ועונשו של אדם הראשון יתבטל לימות המשיח. אם כן, אחר שיבוא המשיח יהיה המוות בטל מכולנו".

מדברי ה"תנא דבי אליהו" ה, א, מוכח מפורשות כדעת הרמב"ן, וכה הם דבריו: "כשיגיע ימות בן דוד ויתבטל מלאך המוות בעולם הזה מן ישראל, יהיו כל הגויים אומרים: אשרי העם שככה לו".

5. בראשית רבה כו, ב; ילקוט שמעוני ישעיה, רמז תכח.

6. ה, א.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י