��. ��� ����� ������ �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק יח

סדר הקימה בתחיית המתים

האם תחיית המתים תתרחש בבת אחת וכל המתים יקומו לתחייה באותו זמן?

תחיית המתים לא תתרחש בבת אחת, אלא יש סדר קימה בתחיית המתים.

נחלקו רבותינו בשאלה מה סדר הקימה בתחיית המתים? מי יקום תחילה ומי יקום לבסוף?

יש אומרים כי סדר הקימה הוא כך:

תחילה יקומו לתחייה שלושת האבות, משה אהרן ובניו 1 , וכן אלו שציפו לגאולה 2 . כל אלו יקומו לתחייה עוד בתקופת ימות המשיח.

אחריהם יקומו לתחייה דור המדבר.

אחריהם יקומו לתחייה מתי ארץ ישראל.

לבסוף יקומו מתי חוץ לארץ 3 .

לעומתם סוברים אחרים כי סדר הקימה הוא כך:

תחילה יקומו לתחייה מתי ארץ ישראל.

אחריהם יקומו לתחייה מתי חוץ לארץ.

אחריהם יקומו לתחייה דור המדבר.

לבסוף יתנערו מעפרם שלושת האבות 4 .הערות

1. כן הוכיח הערוך לנר נדה סא, ב מדברי הגמרא ביומא דף ה, ב: "כיצד מלבישן לעתיד לבוא? לעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו ומשה רבינו יבוא עמהם", עיי"ש בגמ', "הרי דפשיטא להגמרא דלכשיבנה ביהמ"ק וישוב העבודה יקומו משה ואהרן ובניו בתחיית המתים, אף שזה עדיין אינה עת התחייה לכל העולם, שהרי אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות, וכן איתא בזוהר...".

ועל פי דברים אלו, כתב בחידושיו למסכת סנהדרין דף צ, ב ליישב מה שאמרו שם בגמרא: "מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר: ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי אהרן לעולם קיים, והלא לא נכנס לארץ ישראל שנותנין לו תרומה, אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה, מכאן לתחיית המתים מן התורה", ופרש"י בד"ה שעתיד לחיות: "לעולם הבא". והקשה הערוך לנר, דמה שייך נתינת תרומה לעוה"ב שאין בו לא אכילה ולא שתיה. ותירץ: "וי"ל לפי מאי דאמרינן ביומא, כדבעי שם, כיצד ילבישו בגדי כהונה לעתיד לבוא דהיינו כשיבוא משיח, והשיב כשיבוא אהרן ובניו ומשה עמהם, וזה נראה כשיבוא משיח, אף דאז עוד עדיין ליכא תחיית המתים, מכל מקום יחיו משה ואהרן ובניו להורות העם הדרך אשר ילכו בה כימי צאתם מארץ מצרים ואז יתנו לו תרומה. דאז עולם כמנהגו נוהג, כדאמר שמואל: אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד".

2. במסכת תענית דף ל, ב מובא: "כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם". ופירש הריטב"א: "פירוש, שאין לעצמותיו תחייה בתחיית המתים העתיד להיות בבנין בית המקדש לאותן שמתו בגלות וחיכו לישועה, שעליהם אמר הכתוב: אשרי המחכה ויגיע לימים, אבל עדיין אפשר שיש לזה תחייה ביום הדין, שהוא אחר ימות המשיח".

כמו כן כתב הריטב"א בחידושיו למסכת ר"ה דף טז, ב: "ויש תחיית המתים אחרת בימות המשיח, לצדיקי ישראל שמתו בגלות שיחיו ויהיו כבני עולם הזה לגמרי, ועליהם אמר דניאל, אשרי המחכה ויגיע, כמו שמפורש במדרשות".

וכך כותב הרדב"ז שו"ת, ח"ג, סימן אלף ס"ט, תרמ"ד: "שאלת ממני ידיד נפשי, על זמן התחייה, לפי שקיבלת מאבותיך שהוא סמוך לאלף השביעי עם הכנסת שבת העולם שכולו מנוחה. וקשיא לך, אם כן, הצדיקים וחסידי עליון אשר מתו על קדושת שמו בגלות לא יראו בטובתן של ישראל ולא ישמחו בשמחתן. תשובה: כל ימי הייתי מצטער על דבר זה, עד שראיתי דברי הריטב"א ז"ל בשם רבותיו, דאיכא תרי תחיות. אחת פרטית, לצדיקים שמתו בגלות, והיא סמוכה לביאת המשיח. ויזכו לכל ימות המשיח בגוף ובנפש, ויראו בטובתן של ישראל ובבניין הבית, וישמחו שמחות חלף עבודתם וכו'. ואחת כללית, והיא סמוכה להכנסת שבת כאשר קיבלת, והוא נקרא עולם התחייה, ועליה נאמר, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו".

ובספרו מגדל דוד דף פג, א כתב הרדב"ז: "אכתוב לך בשורה טובה ונחמה עצומה לסובלי הגלות ועול השמדות, ואותם שמתו על קדושת שמו ולא ראו בטובתן של ישראל ולא בבניין בית המקדש ולא בעבודתו, שהרי זמן התחייה לסוף האלף השישי, ומיד יכנסו לעולם שכולו שבת - והוא עולם הנשמות, ואם כן לא יראו בטובתן של ישראל. לכן אמרו כי שתי תחיות הן, אחת פרטית לאותן הצדיקים אשר מתו בגלות ולא ראו בטובה, כדי שיזכו לראות בטובתן של ישראל. ואחת כללית לסוף האלף הששי. וכן הסכימו חכמי הקבלה והרמב"ן והרשב"א והריטב"א ז"ל... והוא אמת אין בו ספק. וכן משמע מהכתוב, עוד ישבו זקנים וזקנות...".

וכן הוא בחיבור התשובה למאירי עמ' 338. במיוחס לרשב"א מנחות דף מה, א. ברד"ק יחזקאל לז, א, וישעיה כו, יט. ויסוד הדברים מבואר בספר התחייה והפדות לרבי סעדיה גאון בתשובה לשאלה השישית. ולמעלה בקודש, בתנא דבי אליהו פ"ג ופ"ה.

3. ראה זוהר חלק א, קמ, א.

באשר למקום אשר בו יקומו לתחייה מתי חוץ לארץ, נחלקו הדעות:

יש אומרים כי מתי חוץ לארץ יקומו לתחייה בחוץ לארץ כן דעת רבי אבא בר ממל בגמ' כתובות דף קיא, א.

ויש אומרים כי לא תהא תחיית המתים אלא בארץ ישראל בלבד כן דעת רבי אלעזר בגמ' שם, אלא שאותם הצדיקים הקבורים בחוץ לארץ, יתגלגלו עצמותיהם לארץ ישראל ושם יחיו כן סובר רבי אלעא בדעת רבי אלעזר בגמ' שם. או שמחילות נעשות להם בקרקע, ועומדים על רגליהם והולכים במחילות עד ארץ ישראל כן סובר אביי בדעת רבי אלעזר בגמ' שם.

4. ראה ירושלמי כלאיים פרק ט הלכה ג. הטעם לכך שהאבות יקומו לבסוף: "כדי שיקיצו ויתעוררו בשמחה בראותם בניהם שקמו מקבריהם והארץ מלאה צדיקים וחסידים"

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י