��� �����, ���� ������, ����� ���� �� �� ������ "��� ��� ���� �����", ���� ����� ���� �� ��� ����� ���� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק א

א. יסוד האמונה בביאת המשיח וחיוב הצפיה לבואו
ב. איסור דחיקת הקץ
ג. איסור חישוב הקץ
ד. עינייני קץ הגאולה
ה. מלחמת גוג ומגוג
ו. ביאת אליהו
ז. מלך המשיח
ח. ימות המשיח
ט. בית המקדש השלישי
י. ביטולו של היצר הרע באחרית הימים
יא. בעלי החיים באחרית הימים
יב. מצוות בטלות לעתיד לבוא
יג. תחיית המתים
יד. חורבן העולם באלף השביעי
טו. בירורים
א- כיצד יתכן הדבר שגדולי עולם ואדיריו - כרי סעדיה גאון, רמב"ן ועוד, - אשר חישבו את הקץ טעו בחשבונם
ב- רבי עקיבה, התנא האלוקי, הכריז וקרא על בר כוזיבא "דין הוא מלכא משיחה", כיצד אירעה טעות כה מרה לגדול חכמי ישראל
ג- האם תהיה ידיעה מוקדמת, כל שהיא, מביאת המשיח
ד- האם גם המשיח המיוחל - משיח בן דוד - יתקל בפיקפוקים ובספיקות, כשם שנתקלו משיחי השקר למיניהם
ה- אימתי המשיח נעשה למשיח
ו- האם ידוע למיועד להיות משיח על יעודו זהחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ט"ו - בירורים ב

רבי עקיבא, התנא האלוקי, הכריז וקרא על בר כוזיבא "דין הוא מלכא משיחא" 1 , כיצד אירעה טעות כה מרה לגדול חכמי ישראל 2

ר"י אברבנאל בספר ישועות משיחו 3 מבאר, כי הכרזת רבי עקיבא על בר כוזיבא "דין הוא מלכא משיחא", לא היתה הכרזה על היות בר כוזיבא משיח בן דוד, אלא על היותו משיח בן יוסף 4 .

הרקע אשר גרם לקביעתן זו היה " 5 כשראה רבי עקיבא הנסים והגבורות אשר עשה בר כוזיבא בכל ארצות הרומיים, חשב בלבו שהוא שליח ההשגחה, משיח אלקי יעקב לענין המלחמות ונקמת האוייבים בלבד... רבי עקיבא לא חשב שיהיה בר כוזיבא... מלך המשיח, כי הנה בן כוזיבא לא נתעסק כלל בביתר בדבר המשפט, שהוא דבר מיוחד במלך המשיח... אבל היתה מחשבתו של ר"ע שהיה בן כוזיבא מפצו של הקב"ה ושעשהו לנקום עמו ודם עבדיו.

והנה שלוחי הקב"ה להחריב את שונאיו יקראו משיחים ועבדי ה', כמו שנקרא נבוכדנצאר: עבדי, ועל כורש מפני שהחריב בבל נאמר: כה אמר ה' למשיחו כורש... ולכן היה ר' עקיבא נושא כליו, ר"ל כלי מלחמתו, לפי שלא שיער עניינו בדבר המשפט ולימוד התורה, כמו שעתיד להיות משיח בן דוד. אבל לענין מלחמות בלבד עשאו משיח אלוקים.

אמנם שאר חכמי ישראל לא קבלו ממנו שיהיה זה משיח בן יוסף... לכן היו אומרים לו: "עקיבא עקיבא, עשבים בלחייך ועדיין אין בן דוד באי, ר"ל אתה תמות ותקבר ויצמחו העשבים עליך שנים רבות קודם שיבא משיח בן דוד, וידוע הוא שמשיח בן יוסף יבא סמוך למשיח בן דוד ופנה דרך לפניו... ומי יודע אם לא בעוון זה נתפס רבי עקיבא במותו, שהיתה מיתתו יותר קשה ממיתת שאר הרוגי מלכות".הערות

1. כך מבואר בירושלמי תענית פרק ד' הלכה ה'.

2. מדברי הרמב"ם (פי"א מהלכות מלכים ה"ג) עולה, כי טעות זו לא היתה נחלתו הבלעדית של רבי עקיבא, אלא כל חכמי אותו הדור היו עם רבי עקיבא בדעה שבר כוזיבא הינו מלכא משיחא "רבי עקיבא... היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך... ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח". "כל חכמי דורו" - לאו דווקא, שכן ר' יוחנן בן תורתא השיב לרבי עקיבא על הכרזתו זו: "עקיבא יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא".

3. חלק ב', פרק ד'.

4. וקשיא לן, דהנה במסכת סנהדרין (צ"ג, ע"ב) מבואר כי חכמי ישראל בדקוהו לבר כוזיבא אי מורח ודאין אי לא, וכיון דנמצא דלא מורח ודאין קטלוהו, ואי במשיח בן יוסף איירינן, מורח ודאין לשם מה איצטרכינן ולמאי בעינן, והלא קרא ד"ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'" וכן קרא ד"והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח" לא מיירי אלא במשיח בן דוד ולא במשיח בן יוסף.

ושמא בדיקה זו באה בעקבות הכרזת בר כוזיבא על עצמו "אנא משיח" כפי שמבואר בגמרא שם, ובעוד שרבי עקיבא הכריז על היות בר כוזיבא משיח בן יוסף, הכריז בר כוזיבא על עצמו כי הינו משיח בן דוד, ועל הכרזת עצמו בדקוהו חכמי ישראל אי מורח ודאין אי לא וכיון שנמצא דלא מורח ודאין קטלוהו.

ועוד יש לומר, כי ר"י אברבנאל אמר דבריו לשיטת הירושלמי (תענית פ"ד ה"ה) שבר כוזיבא נהרג ע"י נחש, או לשיטת המדרש (איכה רבתי, פרשה ב' אות ה') שאומות העולם הרגוהו. ועיין פרק ו' הערה 7 שהארכנו בזה.

ברם מדברי הרמב"ם (פי"א מהלכות מלכים ה"ג) מבואר כי הכרזת רבי עקיבא על בר כוזיבא "דין הוא מלכא משיחא" היתה הכרזה על היות בר כוזיבא משיח בן דוד, וזה לשונו: "אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת, ועיקר הדברים ככה הן, "ואם יעמוד מלך מבית דוד...".

5. ציטוט דברי ר"י אברבנאל.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י