��� ���� ����� ������, �� ����, ����� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק א

א. יסוד האמונה בביאת המשיח וחיוב הצפיה לבואו
ב. איסור דחיקת הקץ
ג. איסור חישוב הקץ
ד. עינייני קץ הגאולה
ה. מלחמת גוג ומגוג
ו. ביאת אליהו
ז. מלך המשיח
ח. ימות המשיח
ט. בית המקדש השלישי
י. ביטולו של היצר הרע באחרית הימים
יא. בעלי החיים באחרית הימים
יב. מצוות בטלות לעתיד לבוא
יג. תחיית המתים
יד. חורבן העולם באלף השביעי
טו. בירורים
א- כיצד יתכן הדבר שגדולי עולם ואדיריו - כרי סעדיה גאון, רמב"ן ועוד, - אשר חישבו את הקץ טעו בחשבונם
ב- רבי עקיבה, התנא האלוקי, הכריז וקרא על בר כוזיבא "דין הוא מלכא משיחה", כיצד אירעה טעות כה מרה לגדול חכמי ישראל
ג- האם תהיה ידיעה מוקדמת, כל שהיא, מביאת המשיח
ד- האם גם המשיח המיוחל - משיח בן דוד - יתקל בפיקפוקים ובספיקות, כשם שנתקלו משיחי השקר למיניהם
ה- אימתי המשיח נעשה למשיח
ו- האם ידוע למיועד להיות משיח על יעודו זהחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ט"ו - בירורים ג

האם תהיה ידיעה מוקדמת כל שהיא, מביאת המשיח

לא תהיה שום ידיעה מוקדמת מביאת המשיח אלא יבוא הוא בפתאומיות. כן כתוב בנביאים, שנוי במדרשים ומשולש בדברי רבותינו.

כתוב בנביאים 1 : "הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאום יבוא אל היכלו האדון 2 אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות".

שנוי במדרשים: "מפני שישראל שבאותו הדור אומרים, אפשר עולם כמנהגו נוהג ויש גאולה בשנה זו 3 והם אינם יודעים שפתאום יבוא" 4 .

משולש בדברי רבותינו: כה דיבר המגיד למרן הבית יוסף, "ועליה תימה, ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן, ופירושא דמילתא, דאורחא דעלמא כד אתא מלכא למיהדר לביתיה, אתו כמה מבשרין לבשרא, ומבשרא קדמאה קאמר הא עשרה יומין הוא מרחיק מהכא, ומבשרא תניינא קאמר חמשה, ותליתאה אמר ארבעה, וכן עד דבתראה הא הוא סמיך לקרתא.

קאמר נביאה דבגאולת ישראל לא יהא בכי האי גוונא, אלא תהא כהרף עין ומבשרא קדמאה דייתי הנה הנם שבטייא דאתו, והא אינון סמיכין לא ירגישו בהון בני קרתא, וכל כך בפתע פתאום יהא כנישו דילהון, דאף על גב דאינון סמיכין לא ירגישו בהון בני קרתא עד דהוא מבשר דייתי לבשרא בהיכלא דמלכא דאיהו ציון, בתר דייפק מלבשרא לציון ייתי ויבשר בירושלים, ויהי להון בשורה ומילתא חדתא דלא ארגישו בה עד השתא, וזה שאמר ולירושלים מבשר אתן" 5 .

כזאת כתב גם בספר שומר אמונים 6 בשם הבעש"ט, שהתגלות המשיח יהא בפתע פתאום בלא הודע כלל, וכל ישראל לא יחשבו על זה היום של הגאולה, ויהא כל אחד טרוד בעניניו או בעסקיו ויתיאשו, ובלי הודע כלל פתאום נשמע בשורות הגאולה בע"ה.

כמו כן עולה מדברי הגר"ח - מוולאז'ין בתארו את אופן ביאת המשיח בזה הלשון: "אני יושב בחצרי ועוסק בתורה, פתאום נדחפת אשתי בבהלה, חיים! אתה יושב ועוסק בתורה? והרי משיח בא! מכעכע אני שלוש פעמים ושואל: זו מנין לך? צא לשוק וראה, היא אומרת, הכל יצאו לקראת המשיח, אף תינוק בעריסתו לא נשאר". הנה כי ברור היה לו לגר"ח שכאשר יבוא המשיח, באופן פתאומי יבוא 7 . וזהו ששנו חכמים "ג' באים בהסח הדעת, אלו הן, משיח..." 8 .הערות

1. מלאכי פרק ג', א'.

2. האדון - זה מלך המשיח אשר עין כל אדם מצפה ומייחל לו ומבקש ביאתו (מצודת דוד, שם).

3. בתמיה.

4. מדרש פרקי היכלות הקדמון, פרק ל"ו.

5. ספר מגיד מישרים פרשת צו. כעין זה מבואר גם בתרגום אונקלוס עה"פ בשיר השירים (א', ח') "אם לא תדעי לך היפה בנשים", עיי"ש. וכן הוא בספר אמונות ודעות לרבינו סעדיה גאון (מאמר שמיני), שכשם שבגאולת בית שני בא כורש מלך פרס לפתע והודיע על בנין בית המקדש, כן תהא אף הגאולה העתידה.

6. מאמר הגאולה פרק י'. וכן מבואר בספר תולדות אדם ברמזי שבת הגדול, ובספר מלבוש שבת ויו"ט בשם הרבי ר' אלימלך.

7. עיין לקמן אות ד' הערה 2 מה היה הרקע אשר גרם לתיאור זה. כמו כן הובאה שם גירסא נוספת לתיאור הגר"ח מוואלוזין - גירסת הגאון רבי משה סולובייצ'יק (בנו של הגר"ח מבריסק), עיי"ש. עכ"פ הצד השווה שבגירסאות הוא, שלא היה ספק בעיניו שכאשר יבוא המשיח, באופן פתאומי יבוא.

8. סנהדרין צ"ז ע"א. ואל תתמה על כל האמור מדברי הרמב"ם בפרק י"א מהלכות מלכים הלכה ד' וכמשנ"ת בפרק ז' בארוכה, עיי"ש.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י