����� ����� ���� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק א

א. יסוד האמונה בביאת המשיח וחיוב הצפיה לבואו
ב. איסור דחיקת הקץ
ג. איסור חישוב הקץ
ד. עינייני קץ הגאולה
ה. מלחמת גוג ומגוג
ו. ביאת אליהו
ז. מלך המשיח
ח. ימות המשיח
ט. בית המקדש השלישי
י. ביטולו של היצר הרע באחרית הימים
יא. בעלי החיים באחרית הימים
יב. מצוות בטלות לעתיד לבוא
יג. תחיית המתים
יד. חורבן העולם באלף השביעי
טו. בירורים
א- כיצד יתכן הדבר שגדולי עולם ואדיריו - כרי סעדיה גאון, רמב"ן ועוד, - אשר חישבו את הקץ טעו בחשבונם
ב- רבי עקיבה, התנא האלוקי, הכריז וקרא על בר כוזיבא "דין הוא מלכא משיחה", כיצד אירעה טעות כה מרה לגדול חכמי ישראל
ג- האם תהיה ידיעה מוקדמת, כל שהיא, מביאת המשיח
ד- האם גם המשיח המיוחל - משיח בן דוד - יתקל בפיקפוקים ובספיקות, כשם שנתקלו משיחי השקר למיניהם
ה- אימתי המשיח נעשה למשיח
ו- האם ידוע למיועד להיות משיח על יעודו זהחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ט"ו - בירורים ה

אימתי המשיח נעשה למשיח

מדברי רבותינו, ראשונים ואחרונים, עולה: כי אין המשיח נעשה למשיח אלא בעת קץ הגאולה ולא רגע קודם לכן.

וכה הם דברי הרמב"ן בספר מלחמות ה' 1 : "היום שנולד משה רבינו ע"ה, לא בא ולא היה גואל, אבל כשבא לפרעה במצותו של הקב"ה ואמר לו כה אמר ה' שלח עמי וכו', אז בא. וכן המשיח, כשיבוא לאפיפיור ויאמר לו במצות האלקים שלח עמי, אז יהיה בא. ועד היום לא בא, וגם אינו משיח כלל. כי דוד המלך ביום שנולד לא היה משיח, אבל כשמשחו שמואל היה משיח, וביום שימשח אליהו למשיח במצות האל יקרא משיח".

כדברי הרמב"ן כן מבואר גם בכתבי רבי חיים ויטאל 2 וזה לשונו: "המשיח יהיה ודאי אדם צדיק נולד מאיש ואשה, ויגדל בצדקתו עד קץ הימין, ויזכה במעשיו לנפש רוח נשמה קדושים. ואז ביום ההוא של הקץ תבוא נשמה של נשמה שלו, הנתונה בגן עדן, ותינתן לאיש הצדיק ההוא, ואז יזכה להיות גואל...", כדברים הללו כותב גם החתם סופר 3 : "מיום שחרב בית המקדש, מיד נולד אחד הראוי בצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו, ואז יערה עליו רוחו של משיח הטמון וגנוז למעלה עד בואו".הערות

1. סימן כ"ד.

2. נספר ארבע מאות שקל כסף, דף ע"ח ע"ב.

3. שו"ת חת"ס, חלק ו' סימן צ"ח ד"ה הריני נזיר.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י