��� ���� ������ ����� ���� �� ����� ��

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק א

א. יסוד האמונה בביאת המשיח וחיוב הצפיה לבואו
ב. איסור דחיקת הקץ
ג. איסור חישוב הקץ
ד. עינייני קץ הגאולה
ה. מלחמת גוג ומגוג
ו. ביאת אליהו
ז. מלך המשיח
ח. ימות המשיח
ט. בית המקדש השלישי
י. ביטולו של היצר הרע באחרית הימים
יא. בעלי החיים באחרית הימים
יב. מצוות בטלות לעתיד לבוא
יג. תחיית המתים
יד. חורבן העולם באלף השביעי
טו. בירורים
א- כיצד יתכן הדבר שגדולי עולם ואדיריו - כרי סעדיה גאון, רמב"ן ועוד, - אשר חישבו את הקץ טעו בחשבונם
ב- רבי עקיבה, התנא האלוקי, הכריז וקרא על בר כוזיבא "דין הוא מלכא משיחה", כיצד אירעה טעות כה מרה לגדול חכמי ישראל
ג- האם תהיה ידיעה מוקדמת, כל שהיא, מביאת המשיח
ד- האם גם המשיח המיוחל - משיח בן דוד - יתקל בפיקפוקים ובספיקות, כשם שנתקלו משיחי השקר למיניהם
ה- אימתי המשיח נעשה למשיח
ו- האם ידוע למיועד להיות משיח על יעודו זהחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ט"ו - בירורים ו

האם ידוע למיועד להיות משיח על יעודו זה

אין לו למיועד להיות משיח שום מושג, ידיעה, הרגשה, על יעודו זה, כך עולה מדברי החתם סופר ולמעלה בקודש מדברי רבי חיים ויטאל.

וזה לשון החתם סופר 1 : "בהא דביאת בן דוד, צריך אני להציע הצעה אחת, והיא, כמו שהיה משה רבינו ע"ה, שהיה הגואל הראשון, נזדקן שמונים שנה ולא ידע ולא הרגיש בעצמו שהוא יהיה גואל ישראל, ואפילו כשאמר לו הקב"ה: לכה ואשלחך אל פרעה, מ"מ סירב ולא רצה לקבל על עצמו, כן יהיה אי"ה הגואל האחרון... וכאשר מצינו בשאול אחר שנמשח באה עליו רוח ממשלה ורוח הקודש אשר מלפנים לא הרגיש בעצמו. כן היה בגואל הראשון וכן יהיה בגואל האחרון. והצדיק הזה בעצמו אינו יודע".

ויסוד הדברים מבואר בכתבי רבי חיים ויטאל 2 וזה לשונו: "המשיח... ואז ביום ההוא של הקץ... יזכה להיות גואל... ואז יכיר בעצמו שהוא המשיח 3 ".הערות

1. שו"ת חת"ס, ח"ו סימן צ"ח ד"ה הריני נזיר.

2. ספר ארבע מאות שקל כסף דף ע"ח ע"ב.

3. ואל תתמה על כל האמור מדברי הגמ' בסנהדרין (דף צ"ח ע"א) גבי עובדא דריב"ל ואליהו, כי אינה כפשוטה וכפי שהאריכו המפרשים לפרשה באופנים רבים ושונים, ואכמ"ל.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י