�. ���� �� ���� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ג

הדור בו יבוא המשיח

בגמרא 1 מובאת אימרתו של רבי יוחנן: "אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב". המשמעות הפשוטה היא, שהמשיח יבוא דווקא באחד משני המצבים הקיצוניים: או כאשר כל הדור יהיה זכאי, או כאשר כל הדור יהיה חייב. או כאשר הטוב יגיע למקסימום האפשרי, או כאשר הרע יגיע למקסימום האפשרי.

נשאלת השאלה: אם אכן יהיה זה "דור שכולו חייב", באיזה זכות תבוא הגאולה? הלא חטאינו הם סיבת גלותינו, כאומרנו: "מפני חטאינו גלינו מארצנו", וכאשר הדור כולו חייב, איך תבוא הגאולה?

בדברי ישעיה הנביא 2 נאמר: "וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושע לו זרועו". כלומר, כאשר הקב"ה יראה שאין לעם ישראל כל זכות משלו, יגאל אותו למענו. וכך אמנם אנו אומרים בתפילה: "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה". פירוש: גם אם לא יהיה לעם ישראל שום זכות, הקב"ה יגאל אותו למען שמו.

עצם העובדה שעדיין נשארו עוונות בעם ישראל, אין בה כדי לעכב את הגאולה. את הפסוק 3 : "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו", מפרש המצודת דוד: "גם העוון לא יעכב הגאולה, כי הוא יפדה את ישראל מן העוונות".

וכך נאמר בדברי מיכה הנביא 4 : "מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו", ופירש המצודת דוד: "לשארית נחלתו אותם שישארו מחבלי המשיח, אינו עומד על הפשע להשגיח בו, לשלם עליו גמול, אלא עובר על הפשע והולך להלאה, כאילו לא יראנה". וכן פירש הרד"ק 5 : "לא יפנה לעד אל מעשיהם, כי חפץ חסד הוא... וחסדו יגבר על חטאיהם כשיגיע זמן הגאולה" 6 .

אולם עדיין הדברים דורשים בירור: איך יתכן "דור שכולו חייב". האם מציאותי הדבר שיהיה קיים דור שכל כולו רק רע, ללא קורטוב של טוב. האם יתכן הדבר שיהיה קיים דור שאין בו לומד תורה אחד, דור שלא יקיימו בו מצוה אחת?

כמו כן יש לשאול איך יתכן "דור שכולו זכאי", הרי רק "לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו" 7 . הרי רק באחרית הימים יקויים: "והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" 8 . כלומר: הרע לא יעלם מן העולם אלא לאחר הגאולה, כאשר יקויים "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ" 9 . איך יתכן איפוא "דור שכולו זכאי"?

הרד"ק בפירושו על הפסוק בישעיה 10 : "וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושע לו זרועו" מבאר, כי אמנם לא יתכן "דור שכולו חייב", שכן "לא יתכן שלא יהיה איש ואנשים בישראל צדיקים וטובים", אלא הכוונה היא לכללות הדור. כלומר: יהיו צדיקים, אך הדור בכללותו יהיה רשע.

לדעת המהרש"א, שתי האפשרויות דור שכולו זכאי או דור שכולו חייב מקבילות לשתי אפשרויות הגאולה שהוזכרו בגמרא 12 : "רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה נגאלין". זהו דור שכולו זכאי, בו עם ישראל חוזר בתשובה מרצונו הטוב ונהיה זכאי, ולכן הוא זוכה מיד לגאולה. לדעת רבי יהושע: "הקב"ה מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה". זהו דור שכולו חייב, שכן עם ישראל מצד עצמו נמצא בשפל המדרגה, והקב"ה מאלץ אותו לשוב בתשובה ולהיות ראוי לגאולה.

המהר"ל מפראג 13 מבאר, שביאת המשיח היא מציאות חדשה ושלמות חדשה בעולם, ולכן אין היא יכולה לבוא כאשר העולם נמצא במצבו הרגיל, אלא רק באחת משתי האפשרויות הבאות: או שהדור נהיה "דור זכאי", מגיע אל פיסגת השלמות ונעשה ראוי לביאת המשיח; או שהוא נהיה "דור חייב", מידרדר לשפל המדרגה, לאפסיות מוחלטת, דבר המאפשר לבנות את העולם החדש של ימות המשיח יש מאיין.הערות

1. סנהדרין צח, א.

2. נט, טז.

3. תהלים קל, ח.

4. ז, יח.

5. שם.

6. וכך מובא במדרש תהלים קז: "ולמה כתיב למעני למעני שתי פעמים? אמר הקב"ה: כשהייתם במצרים גאלתי אתכם בשביל שמי שלא יתחלל בגויים. הדא הוא דכתיב: וידעתם כי אני ה'. אף מאדום איני עושה אלא למען שמי, שנאמר: ויושיעם למען שמו".

במדרש תנחומא מובא: "רבי שמעון אומר: בין עושין תשובה ובין אין עושין תשובה, כיון שהגיע עת הקץ מיד נגאלים, שנאמר: אני ה' בעתה אחישנה".

וכן מובא במדרש רבה שמות כה, טז: "אמר רבי יוחנן: אמר הקב"ה לישראל: אף על פי שנתתי קצבה לקץ שיבוא, בין עושין תשובה, בין שאין עושין תשובה, בעונתה היא באה".

עוד מובא שם שמות רבה ל, כד: "אפילו אין בידכם מעשים, עושה הקב"ה בשבילו, שנאמר: כי קרובה ישועתי לבוא".

גם בזוהר פרשת אחרי מות סו מובא כדברים הללו, וזה תרגומו: למדנו, בכל זמן שישראל הם בגלות, אם הם זכאים, הקב"ה מרחם עליהם להוציאם מן הגלות; ואם אינם זכאים - מעכב אותם בגלות עד הזמן ההוא שנגזר, וכשיגיע הזמן והם אינם ראויים להגאל, הקב"ה משגיח לכבוד שמו ואינו שוכח אותם - וזכרתי את בריתי יעקב".

וזה לשון האור החיים ויקרא כה, כח: "ואומר: ואם לא מצאה ידו די השיב - פירוש: ואם יראה האדון, כי אין כח בעם לסבול חבלים עוד ורבו חובותינו למעלה ראש, ואפס בהם כח הסבל, 'והיה ממכרו עד שנת היובל', שהוא הזמן המוגבל לגאולה בעתה, ואז: 'ויצא ביובל ושב לאחוזתו', כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום".

אמנם, מדברי בעלי התוספות( פרשת בהר כה, נד) עולה, כי הגאולה ד"בעתה" תהא בזכות שלא עבדו ישראל עבודה זרה. וכך מובא שם: "אם לא יגאל באלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שלא יקיימו המצוות, מכל מקום לא אניחם בגלות, אלא: ויצאו בשנת היובל. על מה אנו נגאלים בלא קיום המצוות, שהרי מכל מקום קיימו דיבור: לא יהיה לך אלהים אחרים".

ראה רש"י על הפסוק בדברים לב, יב: "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" שכתב: "רבותינו דרשוהו על העתיד". כלומר: ה' יגאל את עם ישראל בזכות "ואין עמו אל נכר".

וכן מובא בתיקוני הזוהר קמו: "וישראל דאינון מסטרא דההוא נער או מכרסיא קדישא, אף על גב דהוו מחוייבין בכמה חובין, כמה דאמרינן: אין בן דוד בא עד שיהיה דור שכולו זכאי או כולו חייב, אתמר בהון: 'אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה', ועם כל דא 'והפדה' בגלותא, 'בבגדו בה' - בגין דבגדו בעבודה זרה".

7. סוכה נב, א.

8. יחזקאל פרק לו פסוק כו.

9. באשר לזמן המדוייק בו יתבטל היצר הרע, נחלקו הדעות:

לדעת הרמב"ן, ביטולו המוחלט של היצר הרע יהא כבר לימות המשיח.

לדעת ה"מגיד מישרים", היצר הרע יתבטל רק בעת תחיית המתים.

ראה על כך בארוכה בספר אוצרות אחרית הימים חלק ראשון פרק י.

על כל פנים, אין שום דעה שסוברת כי היצר הרע יתבטל עוד לפני ביאת המשיח.

10. נט, טז.

. סנהדרין שם.

12. סנהדרין שם.

13. נצח ישראל פרק לט.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י