�. ����� ����� ����� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק י

גויים וגרים בימות המשיח

גויים בימות המשיח

בימות המשיח יהיה תפקידם של הגויים לסייע לעם ישראל למלא את ייעודו, כפי שנאמר 1 : "ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובני ניכר איכריכם וכורמכם, ואתם כהני ה' תיקראו, משרתי אלוקינו יאמר לכם".

ב"תנא דבי אליהו" 2 מובא: "פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, מצאני זקן אחד ואמר לי: וכי יש עובדי כוכבים לימות בן דוד? ואמרתי לו: כי כל הגויים וכל הממלכות שעינו את ישראל ולחצו אותם, יהיו רואים בשמחתן של ישראל ויצטערו ויכעיסו בלבבם, ואחר כך הולכין לעפרם, ושוב אינם חוזרים לעולם; וכל הגויים וכל הממלכות אשר לא עינו את ישראל ולא לחצו אותם, יהיו רואים בשמחתם של ישראל ויהיו להם לאיכרים וכורמים".

יש לציין, כי סיוע הגויים לעם ישראל למלא את יעודו לא יהיה בעל כורחם ושלא מרצונם, אלא אדרבה, הגויים יראו בזאת זכות עצומה.

וכך מובא במדרש 3 : "אז יבואו כל העמים, ונופלים על פניהם לפני המשיח ולפני ישראל ואומרים: נהיה לך ולישראל לעבדים", ומסיים המדרש: "וכל אחד מישראל, אלפיים ושמונה מאות עבדים יהיו לו".

תשוקת הגויים לסייע לעם ישראל לא תהיה רק מצד המון העם, אלא אף מלכי אומות העולם יתאוו לשרת את עם ישראל, כפי שנאמר בישעיה 4 : "והיו מלכים אמניך ושרותיהם מניקותיך, אפיים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו, וידעת כי אני ה' אשר לא יבשו קוי" 5 .

גרים בימות המשיח

חז"ל קבעו 6 , כי "אין מקבלים גרים לימות המשיח". בגמרא מובא 7 , כי גם בימי דוד ושלמה לא קיבלו גרים.

המכנה המשותף שבין ימות המשיח ותקופת דוד ושלמה הוא: מעמדו הרם והנישא של עם ישראל.

בתקופות כאלה, אין כל ביטחון שהרצון להתגייר אכן נובע מהתשוקה להצטרף לעם ה', ולא מפחד היהודים, או משאיפה ליהנות מהמעמד המכובד של עם ישראל. מסיבה זו, בזמן הגאולה, כאשר יתגלה לעין כל המעמד המיוחד והנעלה של עם ישראל, ודאי שכל הגויים ירצו להתגייר כדי להסתופף בנחלת ה' וליהנות מן השפע הרוחני והגשמי הרב שיהיה מתנת חלקו של עם ישראל, אבל אז מבוקשם לא ינתן להם.

בספרי הקבלה 8 מובא טעם נוסף מדוע אין מקבלים גרים לימות המשיח, שכן כל ענין הגרים הוא: בירור וגאולת ניצוצות קדושים שנפלו בין אומות העולם, ובזמן הגאולה יושלמו כל הבירורים וממילא לא יהיה מקום לגיורי גויים.הערות

1. ישעיה סא, ה-ו.

2. פרק כב.

3. ילקוט שמעוני, ישעיה, תצט.

4. מט, כג.

5. הגר"י זילברשטיין, בהקדמה לספרו "מלכים אמניך", הסתפק: כשנזכה במהרה להתגשמות הנבואה: "והיו מלכים אמניך", האם נברך אז על המלכים: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שנתן מכבודו לבשר ודם", שכן כשיהיו המלכים אומנים לעם ישראל, ראייתם לא תגרום כל התפעלות.

זאת ועוד, שמא כשתתגשם נבואה זו הם לא יהיו נחשבים כמלכים.

במשנה ברורה רכד, יב מובא: "השלטונים שאין עול מלך עליהם לשנות דבריהם, ודן והורג במשפט, מברך עליהם". נמצא, לפי זה, כי בימות המשיח לא יברכו על המלכים, שהרי עול מלך המשיח יהיה עליהם.

בשולחן ערוך או"ח רכד, ט מובא: "מצוה להשתדל לראות מלכים, ואפילו מלכי אומות העולם. ומותר להיטמא בטומאה של דבריהן מפני כבודן". בפשטות נראה כי גם דין זה לא ינהג בימות המשיח, שכן כבודם של פשוטי עם ישראל יהיה גדול לאין ערוך מכבודו של גדול מלכי אומות העולם.

6. יבמות כד, ב; עבודה זרה ג, ב.

7. שם ובמאירי.

8. מגיד מישרים; ארבע מאות שקל כסף.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י