��. ����� �����, ������ ��������

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק יא

ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני

כאשר הקב"ה הבטיח את ארץ ישראל לאברהם אבינו, הוא נקב בשמותיהן של עשר ארצות שיקבלו בניו: הקיני, הקניזי, הקדמוני, החיתי, הפריזי, הרפאים חיווי(, האמורי, הכנעני, הגרגשי והיבוסי 1 . ואולם כשהגיעה השעה לתת את הארץ ולקיים את ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו, דובר רק על הנחלת הארצות של שבעה מהעמים הללו. שלוש ארצות נוספות של הקיני, הקניזי והקדמוני לא ניתנו לבני ישראל. הכיצד?

התשובה על כך ניתנה בתורה עצמה, בפרשת ערי המקלט שיש להקים בארץ ישראל. הקב"ה ציווה את בני ישראל להקים שש ערי מקלט, ולאחר מכן נאמר 2 : "ואם ירחיב ה' אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך... ויספת לך עוד שלוש ערים". רש"י מפרש, שהשבועה שעליה מדובר היא: "כאשר נשבע לתת לך ארץ קיני, קניזי וקדמוני".

פסוק זה מוזכר ברמב"ם 3 כאחד המקורות הראשיים לביאת המשיח. שכן, מאחר שהקב"ה הבטיח להנחיל לבני ישראל את כל הארץ, כולל ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני, ודבר זה לא התקיים עד כה, מכאן שייעוד זה עתיד להתממש בימות המשיח.

וכך כותב הרמב"ם במקום אחר 4 : "בימי המלך המשיח מוסיפין שלוש אחרות על אלו השש... והיכן מוסיפין אותן? בערי הקיני והקניזי והקדמוני, שנכרת לאברהם אבינו ברית עליהן ועדיין לא נכבשו".

זהותן של ארצות אלו

חכמי ישראל נחלקו ביניהם בדבר זהותן של ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני 5 :

רבי יהודה אומר כי ארצות אלה הן: ערבייה, שלמייא ונבטייה.

רבי שמעון אומר כי ארצות אלה הן: אסיא, אספמיא ודמשק.

רבי אליעזר בן יעקב אומר: אסיא, קרתיגנא ותורקי.

רבי אומר: עמון, מואב וראשית בני עמון.הערות

1. בראשית טו, יח-כא.

2. דברים יט, ח-ט.

3. הלכות מלכים פרק יא, הלכה ב.

4. הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ח, הלכה ד.

5. ראה ירושלמי שביעית תחילת פרק ו.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י