��. ��� �� ������ ���� ���� ��������� ������� ����� ������

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק כב

האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים

יקומו לתחייה

מה יעלה בגורלם של הגופים שהיו לאדם בגילגולים קודמים, האם גם הם יקומו לתחייה בתחיית המתים, או שרק הגוף האחרון בלבד יקום לתחייה?

בשאלה זו נחלקו רבותינו:

יש אומרים כי רק הגוף האחרון בלבד יקום לתחייה בתחיית המתים, ואילו שאר כל הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים, יכלו ויאבדו ולא יזכו לראות אור בתחיית המתים 1 .

ויש אומרים כי כל הגופים שהיו לאדם במשך כל הדורות יקומו לתחייה בתחיית המתים, כאשר בכל אחד ואחד מהגופים יתלבש אותו חלק מהנשמה שזוכך, תוקן והושלם במהלך חייו של אותו הגוף 2 . שהרי הנשמה עצמה היא אין סופית. היא אינה מוגבלת במונחי זמן ומקום. אותה נשמה עצמה יכולה להתלבש בכמה גופים ולהחיות אותם. כך יוכלו לקום לתחייה כל הגופים שבתוכם התגלגלה אותה נשמה, כאשר בכל אחד ואחד מהגופים יתלבש אותו חלק מהנשמה שתוקן על ידי גוף זה.

הסבר הדברים הוא, שבכל גילגול מזכך האדם חלק מסויים מנשמתו. בירידת הנשמה לעולם הזה בפעם הראשונה, מזדכך חלק ממנה; והאדם שקיבל את אותה נשמה בזמן מאוחר יותר מזכך חלק נוסף. אם עדיין לא הזדככה הנשמה לחלוטין, עליה לרדת שוב ושוב לעולם הזה, ובכל פעם מזדככים חלקים אחרים מהנשמה, עד אשר הנשמה מזדככת באופן מוחלט. ובהגיע עת תחיית המתים, כל גוף וגוף יקום לתחייה עם אותו חלק מהנשמה שזיכך, ואותו חלק שזוכך הוא זה שיחיה את אותו הגוף 3 .הערות

1. כן דעת הגר"א בביאורו על משלי יד, א. וכה הם דבריו: "רצונו של הקב"ה להיטיב לברואיו, ונתן הבחירה בידי האדם שיעשו המצוות, ויטלו שכר טוב בעמלם כפי רצון בוראם, או שילכו נגד רצון קונם, ופועל אדם ישלם לו, ]אם יעשה רצון בוראו[ - יטול שכר טוב, ואם יחטא - ימית אותו הקב"ה, ונוצר פעם שנית וכן פעמיים שלוש עם גבר, עד שיתקן מה שעיוות, ונותן אותו בגיהנם עד שיזדכך ותעבור ממנו הזוהמא. אך החילוק בינו ובין אותו שהיה טוב מתחילה, כי הטוב מתחילה גופו גם כן קיים לעולם הבא ויטול שכר טוב בעמלו, אבל אותו שתיקן עצמו אחר מותו - הגופות הראשונים הרעים כלים ונאבדים, וזהו: 'חכמות נשים בנתה ביתה' משלי יד, א, היינו המבורר שבנשמות, היא רואה שיהא ביתה, שהוא גופה, גם כן קיים, אבל 'אולת בידיה תהרסנו' שם - את הגוף ואף שיהיה מוכרח להזדכך, מכל מקום הגוף הזה כלה ונאבד".

2. כן דעת הזוהר, חלק א, עמוד קלא, א. וכך מבאר זאת האריז"ל שער הגילגולים הקדמה ד: "אם בפעם הא' בירידת הנשמה בפעם הראשונה... לא זכה לתקן אותה את הנשמה כולה ומת... בעת תחיית המתים אין לו לגוף הא' הראשון אלא אותו החלק הפרטי של הנשמה אשר תיקן הוא בחיים".

3. ענין דומה מצינו באדם הראשון: נשמתו כללה את נשמות כל עם ישראל. כלומר: כל הנשמות כולן הינן רק חלקים מנשמת אדם הראשון. ועם כל זה - כל חלק רוחני כזה הינו נשמה מושלמת בפני עצמה, הנותנת חיות לגופים של כל עם ישראל.

וכך הדבר בענייננו: בתחיית המתים יקומו כל הגופים כולם. ואלה שזיככו אך ורק חלק מנשמתם - יחיה אותם אותו חלק שזיככו.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י